Kövessen bennünket!
Foglaljon hozzánk időpontot applikációnkkal vagy +36 20 280 3939 +36 20 412 6828

ÁSZF

I. PREAMBULUM

1. A Tagore Medical Center brand név alatt működő CARDIOMOBILE Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8229 Csopak, Király utca 4., telephely: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. cégjegyzékszáma: 19-09-519908, adószáma: 26361927-2-19, a továbbiakban: Szolgáltató) mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között az időpontfoglalással létrejött jogviszony tekintetében jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

2. A Páciens az adott szakorvosi vizsgálatra történő időpontfoglalással (amely az alább felsorolt módokon történhet) elismeri, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a www.tagoremed.hu honlapon teszi közzé és amely módosítás a közzététellel hatályossá válik.

 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. Szolgáltató: CARDIOMOBILE Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8229 Csopak, Király utca 4., telephely: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. cégjegyzékszáma: 19-09-519908, adószáma: 26361927-2-19);

2. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatások.

3. Páciens: a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő személy.

4. A Szolgáltatás helye: Tagore Medical Center, 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3.

 

III. A SZOLGÁLTATÁS

1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok és jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egészségügyi és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a Páciens, illetve egyéb kedvezményezettje részére.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

4. Szolgáltató a szolgáltatásokat egészségügyi alkalmazottai, valamint teljesítési segédek, így közreműködő orvosok, vagy más egészségügyi szakszemélyzet bevonásával nyújtja.

5. Szolgáltató a tevékenysége során mindig a Páciens érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.

6. Jelen ÁSZF megismerésével Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

7. A Páciens bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült.

 

IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE – PÁCIENS VIZSGÁLATA

1. Szolgáltató nyitvatartási ideje: hétköznapokon 8:00-20:00 között időpontban.

2. Szolgáltató a Pácienst kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadja, az előzetes bejelentkezésnek az Páciens az alábbi módokon tehet eleget:

 • személyesen a recepción nyitvatartási időben,
 • weboldalunkon az időpontfoglalás menüpont alatt
 • emailben az info@tagoremed.hu email címen
 • ügyfélszolgálati telefonon hétköznapokon 9:00-17:00 óra között

Az időpontfoglalással egyidejűleg Páciens jelen ÁSZF tartalmát automatikusan elfogadja, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:

 • családi és utónév
 • születési idő
 • anyja neve
 • TAJ száma (amennyiben Ügyfél rendelkezik TAJ kártyával)
 • telefonszám
 • email cím
 • külföldi állampolgár esetén: neme, állampolgársága, beszélt nyelv

4. A beteg adatokat bizalmasan kezeljük (Lásd GDPR szabályzat), melyhez a hozzájáruló nyilatkozatok, egyes vizsgálatok kapcsán (pl. esztétikai beavatkozások, műtétek) beavatkozás-specifikus dokumentáció kitöltésére van szükség. A nyilatkozatokat a Szolgáltató munkatársai adják át a Páciens részére.

5. A Szolgáltatás igénybevételével a Páciens hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyazonosságának megállapítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje.

6. A Páciens az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 10 perccel, műtéti beavatkozás esetén minimum 20 perccel megelőzően az egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

7. A SARS-COV-2 járvány idején érvényes rendelkezések:

 • „rendelőnkben kérjük maszkban érkezzenek
 • törekedjenek arra, hogy csak indokolt esetben hozzanak kísérőt magukkal,
 • lázas, tüneteket mutató beteg nem vehet részt vizsgálatokon, és nem várakozhat a rendelőben.
 • minden páciensünknek a belépést követően testhőmérsékeletet mérünk,
 • érintésmentes fertőtlenítőszer használatára a belépést követően van lehetőség,
 • rendelőnkben rendszeresen fertőtlenítjük a levegőt, valamint a felületeket”

A rendelkezések változtatásának jogát fenntartjuk, mely minden esetben megfelel a hatályos, jelenleg 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről kormányrendeletnek.

8. A rendelőnkben végzett adott szakorvosi vizsgálatot követő azonos szakorvosi vizsgálat ,amennyiben két hónapon belül következik be, kontroll vizsgálatnak minősül, amelynek díja a honlapon (www.tagoremed.hu) az adott szakrendelésnél feltüntetett kontroll vizsgálati díj.

 

V. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Páciens a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján (www.tagoremed.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

2. Szolgáltató díja a Páciens kezelését követően azonnal esedékessé válik, ami alól kivételt képeznek jelen fejezet 5. és 6. pontjában szabályozott esetek (előreutalásra vonatkozó speciális szabályok szerint). Páciens jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a kezelés befejeztével megfizeti.

3. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetést is.

4. Amennyiben a Páciens a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben álló biztosító, ellátásszervező, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, úgy köteles azt a recepción előre jelezni. Páciens tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató részére adott esetben a díjat az Páciensnek kell kifizetni azzal, hogy a Szolgáltató által átadott ambuláns lap alapján a díj visszatérítését az egészségpénztártól, illetve biztosítótól követelheti. Páciens a Szolgáltatás igénybevétele után adott esetben köteles az egészségpénztárral, illetve a biztosítóval elszámolni, ennek elmulasztása miatt a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

5. PCR valamint antigén tesztre történő időpont foglalására vonatkozó speciális szabályok: Az időpont foglalására a szűrés díjának (100%) előre utalása esetében van lehetőség, a minimális kontaktus végett. Amennyiben az utalás összege nem érkezik meg a vizsgálat előtt 1 munkanapot megelőzően, az időpontot töröljük. Az átutaláshoz átutalásos számlát emailben küldjük el pácienseink részére.

6. Esztétikai rendelésre vonatkozó speciális szabályok: Az időpont foglalására az esztétikai konzultáció díjának (jelenleg 25.000 Ft) előre utalása esetében van lehetőség. Az előleg a teljes vizsgálat árából levonásra kerül. Amennyiben az utalás összege nem érkezik meg a vizsgálatot 1 munkanapot megelőzően, az időpontot töröljük. Az átutaláshoz szükséges számlát emailben küldjük el Pácienseink részére.
Amennyiben Páciens nem jelenik meg az adott esztétikai rendelés időpontján, a befizetett díj nem jár vissza, továbbá nem számolható el egy későbbi időpontra áttett konzultáció díjaként. Amennyiben Páciens másik időpontot foglal esztétikai rendelésre, a 25.000 Ft-os díjat ismét meg kell fizetnie Szolgáltató részére.

7. Műtéti előjegyzésre vonatkozó speciális részletes szabályokat az erre vonatkozó dokumentáció tartalmazza, melyet a műtéti előjegyzés során emailben vagy személyesen adjuk át Pácienseink részére.

8. Lemondási feltételek: Amennyiben a Páciens nem jelenik meg a lefoglalt vizsgálaton, vagy a vizsgálatot megelőző 24 órán belül (hétfői vizsgálati időpont esetén 72 órán belül) mondja le vagy kívánja módosítani az időpontját, Szolgáltató az elmaradt vizsgálat díjának 100%-át kiszámlázza Páciens részére.

9. Az időpont lemondására az időpontfoglalási rendszer felületén, az ügyfélszolgálatra érkező telefonon, személyesen a recepción, az info@tagoremed.hu email címen van lehetőség.

10. Páciens a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni a Pácienssel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek a Pácienst terhelik.

11. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Páciens részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.

 

VI. PÁCIENS FELELŐSSÉGE AZ ÁTVETT ESZKÖZÖKÉRT

1. Kardiológiai, belgyógyászati valamint neurológiai vizsgálat végzése esetén – amennyiben a pontos diagnózis felállítása érdekében szükséges -, a Szolgáltató legfeljebb 7 nap időtartamra Holter, ABPM, Pulsebit illetve WIWE mérésre szolgáló készüléket (továbbiakban együtt: Készülék) bocsát a Páciens rendelkezésére.

2. Páciens tudomásul veszi, hogy az átadott Készüléket visszaszolgáltatási kötelezettséggel veszi át, azaz a Készülék továbbra is a Szolgáltató tulajdonát képezi, ennek megfelelően a Készülék tulajdonjoga felett nem jogosult rendelkezni.

3. Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy a Készülék átvételekor 20.000 Ft kauciót köteles fizetni, amely összeget a Készülék hibátlan és hiánytalan állapotban történő visszaszolgáltatása esetén a Készülék visszaadásakor a Szolgáltató a Páciens részére visszafizet. Amennyiben a Páciens a Készüléket hibás, hiányos vagy sérült állapotban szolgáltatja vissza, úgy Szolgáltató jogosult a kaució összegét a hiba vagy hiány kijavítására, kára megtérítésére fordítani, ezen felül jogosult a kaució összegéből meg nem térülő kárát érvényesíteni.

4. Páciens büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Készüléket az átvételi elismervényben meghatározott időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas, de legalább az átvételkori állapotban visszaszolgáltatja.

5. Amennyiben a Páciens a Készüléket egyáltalán nem, vagy hibásan, illetve hiányos állapotban szolgáltatja vissza, vagy a Készülék az átvételt követően más módon károsodik, úgy köteles:

 • a hiba kijavításához, a hiányosság pótlásához, a kár helyreállításához, vagy adott esetben a készülék pótlásához szükséges költséget az átvétel időpontjától számított 8 napon belül teljes mértékben megfizetni, vagy
 • a kárt vagy a Készülék pótlási értékét teljes mértékben megtéríti a Szolgáltatónak.

 

VII. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltató mindent megtesz a Páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy a Páciens jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be.

 

VIII. KÁRTYÁS ÉS KEDVEZMÉNYES ELLÁTÁSRA JOGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

1. Egyedi szerződés alapján Szolgáltató kedvezményes ellátásra jogosító Kártyát és kuponokat bocsáthat ki Páciensei részére. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a Kártyát személyesen a Szolgáltatónál lehet igényelni.

2. A Kártya előállításának és egyszeri kipostázásának költségét a Szolgáltató viseli. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a Kártya személyesen átvehető a Szolgáltatónál, vagy – a postaköltség megtérítése ellenében - annak ismételt kézbesítése kérhető a Páciens által megadott címre.

3. A kedvezmény mértékét és a kedvezmény körébe vonható lehetséges ellátások, szolgáltatások körét mindenkor a Szolgáltató és a Páciens egyedi szerződése határozza meg.

4. A Kártya, illetve a kupon tulajdonosa előzetes időpont-egyeztetés alapján, a szerződésben meghatározott kedvezményes áron jogosult a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére.

5. A Kártya által biztosított kedvezményt kizárólag annak tulajdonosa veheti igénybe. Sem a Kártya, sem pedig az általa igénybe vehető szolgáltatás nem átruházható, kivéve, ha a kártya felhasználása során kötött szerződés ezt kifejezetten lehetővé teszi.

6. A Kártya alapján igénybe vehető kedvezmény a kártyán feltüntetett dátumtól számított 1 éven belül használható fel, mely az ellátás tényleges igénybevételével valósul meg. Az igénybevett kedvezményes ellátásról, és annak idejéről a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

 

IX. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS

1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el, cím: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 3. al. 2..; (telefon: (06-20) 280 3939, email: info@tagoremed.hu).

2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag a Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogadja el.

3. Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni a Páciens személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, ennek hiányában a reklamációt elutasítja.

4. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

5. Amennyiben a panasz esetén Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatás árát visszatéríti Ügyfél részére, ezt a reklamáció időpontjától számítva legkésőbb a 30-ik munkanapig teszi meg, minden esetben a Páciens által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.

 

X. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Páciens személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

2. Arra az esetre, ha a Páciens a díjat a V.4. pontban meghatározott módon fizeti, és a biztosítóval, vagy egészségpénztárral történő elszámoláshoz szükséges, a Páciens hozzájárul a személyes adatainak a biztosító, vagy egészségpénztár részére történő ovábbításához.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem  vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.


Jelen ÁSZF 2022. június 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

X Tagore Med - Széchenyi 2020